Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1. Rekrutacja w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie promocyjnym do klasy VIII oraz rozmowę kwalifikacyjną rozpoczyna się 01 marca 2023 r.

§ 2. Szkoła bierze udział w rekrutacji elektronicznej. Terminarz rekrutacji elektronicznej ogłaszany jest przez MEiN.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie przez kandydatów do klas pierwszych wniosku o przyjęcie do szkoły:
  15 maja – 19 czerwca 2023 r. do godz. 15. 00
 2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty:
  23 czerwca – 10 lipca 2023 r. do godz. 12. 00
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach:
  do 10 lipca 2023 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 18 lipca 2023 r.
 5. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do I SLO im. Z. Herberta STO w Częstochowie poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły:
  18 lipca – 25 lipca 2023 r. do godz. 15. 00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  26 lipca 2023 r. do godz 14. 00
 7. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie:
  do 31 sierpnia 2023 r.

§ 3. W roku szkolnym 2023/ 2024 planujemy otwarcie trzech klas pierwszych:

 • klasy humanistycznej,
 • klasy matematyczno – przyrodniczej,
 • klasy biologiczno – chemicznej.

§ 4. Wybierając klasę, uczeń wskazuje 4 przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty:

 1. dla kandydatów do klasy humanistycznej:
  język polski (obowiązkowo), matematyka (obowiązkowo), historia, max (wybrany j. obcy),
 2. dla kandydatów do klasy matematyczno – przyrodniczej:
  język polski (obowiązkowo), matematyka(obowiązkowo), max (geografia lub fizyka lub informatyka), max (wybrany j. obcy),
 3. dla kandydatów do klasy biologiczno – chemicznej:
  język polski (obowiązkowo), matematyka (obowiązkowo), max (biologia lub chemia), max (wybrany j. obcy).

§ 5. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać kandydat do szkoły wynosi 200:

 1. za wynik egzaminu ósmoklasisty- max 100 pkt,
 2. za oceny z języka polskiego, z matematyki i z dwóch wybranych przedmiotów – max 72 pkt,
 3. za osiągnięcia – max 18 pkt.

§ 6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły.

§ 7. W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka polskiego,
  • matematyki – mnoży się przez 0,35;
 2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

§ 8. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§ 9. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

§ 10.1. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć kandydatów, za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 11. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

§ 12.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego, z tym że przeliczana jest na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.
 5. WZÓR TECZKI, składanej w szkole przez kandydata do I SLO znajduje się tutaj: https://slo.czest.pl/liceum/do-pobrania/

Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij
Przejdź do treści