Internet bezprzewodowy

REGULAMINY REKRUTACJI

REGULAMINY REKRUTACJI

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I.    Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
4.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.
UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALYCH
I.    Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
4.    Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020.


§1 Kryteria rekrutacji dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.
1.    Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wybranych przedmiotów.
Punktacja za poszczególne oceny:
celujący         –     18 pkt
bardzo dobry     –     17 pkt
dobry            –     14 pkt
dostateczny      –      8 pkt
dopuszczający    –      2 pkt
Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.
b)    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
-    języka obcego nowożytnego.
c)    Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów.
d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.
f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.
2.    Rekrutacja w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie promocyjnym do klasy VIII oraz rozmowę kwalifikacyjną rozpoczyna się od 01 marca 2019r.
3.    W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otwarcie czterech klas pierwszych:
- klasy humanistycznej,
- klasy politechnicznej,
- klasy biologiczno-chemicznej,
- klasy ekonomicznej.
4. Wybierając klasę, uczeń wskazuje przedmioty, z których  oceny przeliczane są na punkty:
- dla kandydatów do klasy humanistycznej:
język polski, matematyka (obowiązkowo), historia, max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy politechnicznej:
język polski, matematyka(obowiązkowo) , max(fizyka, informatyka), max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej:
język polski, matematyka (obowiązkowo), max(biologia, chemia), max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy ekonomicznej:
język polski, matematyka(obowiązkowo) , geografia, max(j. obce).

§2 Kryteria rekrutacji dla uczniów klas III gimnazjalnych.
1.    Kandydat do Liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
a)    Kandydaci będą mieli naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z z wybranych przedmiotów.
Punktacja za poszczególne oceny:
celujący            –     18 pkt
bardzo dobry     –     17 pkt
dobry               –     14 pkt
dostateczny       –      8 pkt
dopuszczający    –      2 pkt
Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.
b)   Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie 20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    historii i wiedzy o społeczeństwie,
-    matematyki,
-    przedmiotów przyrodniczych,
-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
c)    Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów.
d)    Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
e)    Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt.
f)    Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.
2.    Rekrutacja w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie promocyjnym do klasy III gimnazjum oraz rozmowę kwalifikacyjną rozpoczyna się od 01 marca 2019r.
3.    W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otwarcie czterech klas pierwszych:
- klasy humanistycznej,
- klasy politechnicznej,
- klasy biologiczno-chemicznej,
- klasy ekonomicznej.
4. Wybierając klasę, uczeń wskazuje przedmioty, z których  oceny przeliczane są na punkty:
- dla kandydatów do klasy humanistyczno-filmowej:
język polski, matematyka (obowiązkowo) , historia, max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy politechniczno-ekonomiczno-informatycznej:
język polski, matematyka(obowiązkowo), max(fizyka, geografia, informatyka), max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej:
język polski, matematyka (obowiązkowo), max(biologia, chemia), max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy dowolnych rozszerzeń przedmiotowych:
język polski, matematyka (obowiązkowo), max(wos. biologia, geografia), max(j. obce).

FOTO-GALERIE: