Internet bezprzewodowy

OFERTA LICEUM

 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta STO to szkoła niepubliczna, która wykorzystuje 30-letnie doświadczenie,
aby w sposób nowatorski włączyć indywidualizację nauczania w program 4-letniego liceum ogólnokształcącego po zmianach systemowych 2019 roku.

 Zajmujemy wysokie lokaty w RANKINGU PERSPEKTYW najlepszych szkół w Polsce
oraz w rankingach poziomu zdawalności egzaminów maturalnych i Edukacyjnej Wartości Dodanej.

 RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH, PONIEWAŻ:

 W naszej szkole Uczeń  ma wolność wyboru profilu nauczania i staje się współodpowiedzialny za swoje wykształcenie. Dlatego uczniowie:

  • na lekcjach przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski,  matematyka,  pierwszy j. obcy, przedmioty wybrane jako rozszerzone) są oceniani według tradycyjnych zasad,
  • na zajęciach z wybranych przedmiotów wybierają poziom trudności (konieczny – podstawowy – rozszerzający – dopełniający – wykraczający, odpowiadający ocenom:  2-3-4-5-6), uzgadniając go z nauczycielem, za zgodą rodziców;
    • wykonują adekwatne do poziomu trudności zadania na lekcji,
    • pracują w grupach lub indywidualnie, najczęściej metodą projektu,
    • zamiast ocen cząstkowych w ciągu semestru otrzymują informację zwrotną od nauczyciela, podkreślającą mocne strony pracy i odnotowującą, co wymaga poprawy,
    • na koniec semestru i roku szkolnego otrzymują ocenę wyrażoną stopniem w skali: 1-6.

OFERUJEMY:
    • naukę w niewielkich klasach,
    • możliwość modyfikacji profilu nauczania przedmiotów na poziomie rozszerzonym w trakcie nauki do końca pierwszej klasy,
    • język angielski na poziomie rozszerzonym, prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie egzaminów państwowych FCE, CAE (współpraca z British Council)
    • jako drugi obowiązkowy: język niemiecki, francuski lub włoski - utworzenie grupy wymaga co najmniej 6 osób,
    • rozwijanie kompetencji językowych i społecznych w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży (współpraca z niemiecką szkołą w Pforzheim) oraz w kole wolontariatu (współpraca ze środowiskiem lokalnym),
    • konsultacje przedmiotowe dla uczniów,
    • systematyczny proces edukacyjny przygotowujący do egzaminów maturalnych, monitorowany poprzez matury próbne już od klasy trzeciej,
    • edukację filmową (koło filmowe, realizacja filmów i reportaży w szkolnej telewizji, współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej)oraz realizację projektu "Filmoteka szkolna",
    • możliwość wyboru religii lub etyki,
    • innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe, lekcje odwrócone, moodle, webquest, e-blog),  wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablice interaktywne, wizualizery),
    • bezpieczeństwo i naukę w przyjaznej atmosferze, w nowoczesnych pracowniach pod okiem nauczycieli z pasją,
    • współpracę z wyższymi uczelniami, m.in.udział w projekcie Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego oraz w zajęciach laboratoryjnych UJD i PCz.,
    • korzystanie ze szkolnego boiska, hali sportowej „Częstochowianki” i basenu KB oraz bufetu (możliwość zamówienia obiadu).

JESTEŚMY WŚRÓD NAJLEPSZYCH DZIĘKI:
    • doskonałej kadrze (nauczyciele dyplomowani, tłumacze przysięgli, egzaminatorzy i eksperci OKE Jaworzno, odznaczeni Medalami KEN),
    • skuteczności pracy mierzonej wskaźnikiem EWD,
    • laureatom i finalistom olimpiad i konkursów,
    • wysokim wynikom egzaminów maturalnych,
    • absolwentom, którzy świetnie sobie radzą jako studenci prestiżowych uczelni.

DLATEGO JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA:
   • ambitnych, którzy chcą rozwijać swoje pasje,
   • indywidualistów wyróżniających się wśród rówieśników,
   • onieśmielonych i oczekujących motywacji,
   • kreatywnych, chcących współtworzyć szkolną telewizję i radio,
   • niezdecydowanych na wybór przyszłej drogi zawodowej, liczących na dłuższy czas do podjęcia ostatecznej decyzji,
   • ciekawych świata i dociekliwych uczestników sesji naukowych, seminariów, wycieczek itp.
   • gotowych do udziału w wymianach międzynarodowych,
   • poszukujących życzliwych i chętnych do pomocy nauczycieli,
   • społeczników pragnących realizować swe pomysły w radzie uczniów i środowisku lokalnym.

 

FOTO-GALERIE: