Internet bezprzewodowy

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady Rekrutacji i kryteria przyjęcia do oddziału dwujęzycznego
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im Z. Herberta w Częstochowie

1.  Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych przeprowadzana jest na podstawie artykułu 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 60).

2.  Rekrutację ogłasza dyrektor szkoły a przeprowadza  powołana przez niego Komisja Rekrutacyjna.

3.  Warunkiem przyjęcia do VII klasy oddziału dwujęzycznego jest otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

4.  Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata zgłaszają wolę zapisania dziecka do oddziału dwujęzycznego w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie, gdzie zostają umówieni na rozmowę wstępną z dyrektorem szkoły.

5.   Dyrektor szkoły po rozmowie wstępnej informuje rodziców lub opiekunów o terminie wewnętrznego testu kompetencji językowych, do napisania którego zobowiązany jest każdy kandydat do oddziału dwujęzycznego.

6.   Test kompetencji językowych przeprowadzany jest z języka angielskiego, składa się z ćwiczeń sprawdzających poszczególne umiejętności językowe. Sprawdzane jest: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość podstawowych struktur gramatycznych, słownictwa oraz umiejętność formułowania prostych wypowiedzi  pisemnych na poziomie VI klasy szkoły podstawowej. Test trwa do 60 min.

7.   W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę wyniki testu jak również oceny promocyjne kandydatów z klasy V i  VI.

8.   Kandydatów przyjmuje się według ilości punktów uzyskanych z testu kompetencji oraz ocen uzyskanych na świadectwie z klasy V i VI,  aż do wyczerpania limitu miejsc.

9.    W przypadku zbyt niskiej liczby kandydatów (poniżej 10 osób) wybierających oddział dwujęzyczny, oddziału nie tworzy się.

10.  O przyjęciu kandydata do oddziału dwujęzycznego rodzice lub opiekunowie będą poinformowani telefonicznie.

11.  W przypadku otrzymania przez kandydatów jednakowej ilości punktów z testu kompetencji i jednakowych ocen na świadectwie o przyjęciu do oddziału dwujęzycznego decyduje kolejność zgłoszenia.

12.  Pierwszeństwo przyjęcia do klasy z oddziałem dwujęzycznym mają kandydaci, których rodzeństwo uczęszczało lub uczy się w naszej szkole.

13.  Możliwe jest zapisanie dziecka młodszego w celu rezerwacji miejsca w oddziale dwujęzycznym na kolejne lata. W tym wypadku rodzice lub opiekunowie zgłaszają wolę zapisania dziecka dyrektorowi szkoły.

 Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie na rok szkolny 2018/19 .

1.  Ogłoszenie zasad rekrutacji do oddziału dwujęzycznego do końca stycznia 2018r.

2.  Zgłoszenie woli zapisania dziecka do oddziału dwujęzycznego w sekretariacie szkoły lub u dyrektora szkoły od 1 września 2018  do 30 maja 2018. ( w postępowaniu uzupełniającym do 15 września 2018r.)

3.  Przeprowadzenie testu kompetencji językowych  25 czerwca 2018r.( w postępowaniu uzupełniającym nie później niż 15 września 2018r.)

4.  Powiadomienie o wynikach testu i rekrutacji do 28 czerwca 2018r.( w postępowaniu uzupełniającym do 15 września 2018r.)

5.  Złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów deklaracji do 28 czerwca 2018r. ( w postępowaniu uzupełniającym do 15 września 2018r)

Procedury odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia 28 czerwca 2018 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Społecznej Szkoły Podstawowej.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

FOTO-GALERIE: