Internet bezprzewodowy

OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TRWA REKRUTACJA do klas I, II, III, IV, V, VI i VII na rok szkolny 2019/20
 
W związku z wdrożoną zmianą strukturalną SYSTEMU OŚWIATY Zarząd SKT Nr 56 STO przekształcił  Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. HERBERTA STO w SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 im. Z. HERBERTA STO.  Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkół publicznych (od 2000 - gimnazjum, od 01 września 2017r. - szkoła podstawowa)

OFERTA EDUKACYJNA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Z. Herberta STO na rok szkolny 2019/ 2020.

1.   Od 2019/20 roku otwierane są wszystkie klasy I - VII szkoły podstawowej. Uczniowie klas I - VI będą uczyć się w budynku przy ul. Kościelnej 53/63.
Koncepcja nauczania uczniów klas I - VI (ul. Kościelna 53/63):
U postaw koncepcji edukacyjnej STO leży przekonanie, że nasza szkoła to miejsce wspólnej aktywności rodziców, nauczycieli i uczniów. Proces nauczania i wychowania wiąże się z podmiotowym i indywidualnym traktowaniem każdego ucznia oraz podejmowaniem inicjatyw wykraczających poza standardowo rozumianą edukację. Zatem koncepcja pracy naszej szkoły opierać się będzie o trzy równorzędne filary:
BUDOWANIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI UCZNIA
zdolność do: odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić, operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym, przetwarzania dużej ilości informacji, zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik, współpracy wirtualnej w sposób wydajny i zaangażowany,posiadanie inteligencji społecznej czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, myślenie adaptacyjne i biegłość w rozwiązywaniu problemów, umiejętność korzystania z nowych mediów, interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach i myślenie projektowe.
ZDOBYWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONYCH PRZEZ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
8 miesięcznych projektów integrujących podstawę programową, stosowanie metody pozytywnej dyscypliny; brak numerycznych ocen cząstkowych ale ocena kształtująca minimalizująca stres ucznia,  metoda gwiazdy i trzech życzeń, „JN”, zielony długopis – zwracanie uwagi na to co dobre i praca na mocnych stronach, informacje zwrotne – uczeń – nauczyciel – samoocena ucznia – kolory (czerwony, żółty, zielony) ,dziennik elektroniczny LIBRUS
ODKRYWANIE I ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH ZASOBÓW  I PREDYSPOZYCJI UCZNIA
Diagnoza umiejętności i potencjału edukacyjnego uczniów we wrześniu – arkusz diagnostyczny ucznia, opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia – koordynator wychowawca, tygodniowa ewaluacja i weryfikacja realizowanych zadań – monitoring elektroniczny,godzina wychowawcza – wprowadzanie elementów pozytywnej dyscypliny w grupie (kompetencje miękkie)

  • odchodzimy od nauczania frontalnego: tablica i nauczyciel z przodu, uczniowie w ławkach w rzędach,w klasach: I-III dzień jest jednostką organizacyjną, nie lekcja, nie dzielimy czasu ucznia na 45 minutowe kawałki, uczeń sam reguluje swoją aktywność, jeśli potrzebuje odpocząć, robi to;
  • w klasach: IV-VI pracujemy w blokach przedmiotowych, łącząc tematykę zajęć między przedmiotami, pracujemy projektami, korzystamy z zasobów miasta;
  • nie musimy korzystać z podręczników i gotowych ćwiczeń, przygotowujemy wraz z uczniami karty pracy („Cogitorium”), arkusze zadań, podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN będą dostępne dla uczniów w szkole – jednak nie tylko one będą podstawą czerpania wiedzy
  • minimalizujemy zadawanie prac domowych, wykorzystując maksymalnie czas pobytu dziecka w szkole, indywidualizujemy prace domowe (inspiracja w szkole – uczeń może kontynuować pracę w domu lub wskazanie nauczyciela – „zrób coś jeszcze”, większość zadań ma być jednak wykonana w szkole);
  • stosujemy elementy oceniania kształtującego, rezygnujemy z oceny „niedostateczny”, informacja zwrotna nie powinna wprowadzać podziałów na uczniów świetnych, dobrych, słabych, złych;
  • stosujemy zasady „pozytywnej dyscypliny”, opierającej się na stanowczości, konsekwencji i życzliwości nauczyciela, zrozumieniu podstawowych potrzeb dziecka i otwartości na nie (jednym z elementów są uczniowskie „zebrania/ narady klasowe, podczas których uczniowie starają się sami rozwiązywać problemy),

Organizacja pracy:
zajęcia będą się odbywały w budynku parafialnym księży Salezjanów w Częstochowie przy ul. Kościelnej 53/63 (Stradom);
w szkole będzie działał Klub – otwarty dla uczniów od godz. 7.30 do 16.30 a w nim ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.30 a początek stanowi "bostońskie czytanie",
uczymy języka angielskiego od klasy I (elementy metody Helen Doron),a niemieckiego od klasy IV;

Koncepcja nauczania uczniów klas VII - VIII (ul. Rejtana 7):
a)    jedne z najwyższych  wyników egzaminów gimnazjalnych osiągnięcia w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich -EWD – SZKOŁA SUKCESU,
b)    szkoła bezpieczna,  brak anonimowości,  małe zespoły klasowe (klasy I-III - 16 osób, klasy IV – VI - 18 osób, klasy VII, VIII do 20 osób),
c)    autorski program nauczania z języka angielskiego prowadzony w grupach zaawansowania, umożliwiający zdawanie  egzaminów państwowych PET, KET, FCE (współpraca z British Council), NATIVE SPEAKER
d)    klasy VII, VIII - elementy nauczania dwujęzycznego SCIENCE THROUGH ENGLISH (przyroda w języku angielskim), ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ – programy autorskie, współpraca z British Counsil (3 + 1h j. angielskiego) –można zdawać  egzaminy państwowe (zniżka płatności)
e)    j.  niemiecki lub j. francuski do wyboru (jeżeli zbierze się grupa 6-7 osób)
f)    możliwość wyboru religii lub etyki,
g)    kształcenie umiejętności świadomego odbioru mediów - przedmioty humanistyczne i warsztaty tematyczne
h)    umowa dwustronna z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej w zakresie wspomagania nauczania przedmiotów przyrodniczych .
i)    współpraca ze szkołą w Pforzheim - NIEMCY w ramach wymiany międzynarodowej,
j)    elementy oceniania kształtującego – oceny opisowe, konsultacje indywidualne dla uczniów oraz  konsultacje UCZEŃ - RODZIC – NAUCZYCIEL, indywidualizacja nauczania i stosowanie metod aktywizujących,
k)    innowacyjne metody nauczania (m.in. projekty, debaty uczniowskie, turnieje językowe), wykorzystujące nowoczesne technologie (m.in. tablice interaktywne, wizualizery), przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty w trybie obowiązkowych zajęć dodatkowych,
l)    edukacja filmowa (koło filmowe, realizacja filmów i reportaży, współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej)
m)   zajęcia modułowe i kółka zainteresowań.
n)    kontakt Rodzica ze szkołą w każdej chwili poprzez dziennik elektroniczny.
4.    Baza:
a)    Nauczyciele dyplomowani i mianowani ze stopniami specjalizacji, egzaminatorzy i weryfikatorzy OKE w Jaworznie, tłumacze przysięgli,  nauczyciele odznaczeni Medalem KEN (9 na 15) uczący w liceum i gimnazjum.
b)    Warunki lokalowe: szkoła położona w miejscu bezpiecznym, pracownie: językowa, przedmiotowe,  internetowa,  klub szkolny zamiast świetlicy, boisko szkolne, sala gimnastyczna, basen, gabinet lekarski, bufet, obiady - catering.
5.    Najniższe czesne w Częstochowie - 380zł.

FOTO-GALERIE: