Internet bezprzewodowy

KONKURS - szkoły podstawowe

Szkolnictwo było jedną z głównych dziedzin życia społecznego, w której od roku 1945 wpływ oficjalnej władzy w Polsce zaznaczył się bardzo wyraźnie. Szkoła była terenem wpajania młodzieży poglądów i przekonań zgodnych z ówczesnym kursem politycznym. Taka sytuacja musiała kiedyś doprowadzić do zasadniczych korekt w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Idea szkół społecznych narodziła się w kręgach polskiej opozycji w latach siedemdziesiątych jako reakcja na uniformizację szkolnictwa, które (zwłaszcza w zakresie wychowania) rozmijało się z oczekiwaniami rodziców i szerszych środowisk społecznych. Chodziło o przełamanie bezwzględnego monopolu władzy państwowej w dziedzinie szkolnictwa. Powstałe w 1987 roku w Warszawie Społeczne Towarzystwo Oświatowe doprowadziło po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku do powołania w kilka miesięcy później pierwszych szkół społecznych. Po dwóch latach istnienia STO w 211 szkołach społecznych uczyło się około 10 tys. uczniów. Jednocześnie rozbudowywał się społeczny zasięg Towarzystwa, które po trzech latach działania liczyło już 5,5 tys. członków, po czterech - 8 tys. Działały w tym czasie 194 koła terenowe. Inicjatorzy, rodzice i młodzież, wiązali ze szkołami społecznymi wielkie nadzieje. Można powiedzieć, że wyrosły one w atmosferze entuzjazmu i ogromnego zaangażowania tych wszystkich, którzy stanowili społeczność szkolną. W podobnym klimacie euforii zaczęto także w Częstochowie starania o zezwolenie na założenie szkoły podstawowej i liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Młodzi pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Częstochowskiej, Stanisław Cichoń i Grzegorz Lejman, Marlena i Andrzej Słaboszowie, Zbigniew Kołakowski oraz Piotr Tromczyński zainteresowali się powstaniem szkół nieco odmiennych od dotychczasowych. Uchwałą Nr 12/90 z dnia 1 lutego 1990 roku Zarząd Główny STO powołał Koło STO Nr 56 w Częstochowie. W dniu 16 lutego 1990 roku został wybrany Zarząd Koła Terenowego STO Nr 56, a pierwszym jego prezesem został Grzegorz Lejman. Koło w chwili I Walnego Zebrania liczyło 34 członków; ich liczba z czasem wzrastała. Od 1992 roku funkcję prezesa nieprzerwanie przez wszystkie kadencje pełni Andrzej Faracik. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Zbigniewa Herberta istnieje od 1990r, a twórcami tej szkoły są: Marlena Słabosz, Zbigniew Kołakowski i Piotr Tromczyński. Organami odpowiadającymi za funkcjonowanie szkoły były najpierw: Zarząd Główny STO jako organ założycielski, Rada Szkoły, Dyrektor, Rada Nauczycieli i Rada Uczniów. W chwili obecnej funkcję Rady Szkoły przejęła Rada Rodziców. W ciągu pierwszych czterech miesięcy swego istnienia szkoła wynajmowała dwie niewielkie salki lekcyjne od Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Krakowskiej 19/21. Siedzibą Szkoły od 1991do 1995 roku stał się dzierżawiony od Parafii p. w. Św. Antoniego dom katechetyczny przy ul. Wysokiej 9. Potem, dzięki życzliwości Zarządu Miasta, szkoła otrzymała w długoletnią dzierżawę budynek przy ul. Rejtana 7. Uzyskanie lokum było początkiem długiej drogi przystosowywania go do potrzeb szkolnych: był to budynek nieremontowany od chwili wybudowania (w 1952r.). Przed placówką stanęło niezwykle trudne zadanie: sfinansowania – bez jakichkolwiek dotacji państwowych - remontu, którego koszty przekraczały ponad półtora miliarda starych złotych. Wsparcia udzielili Szkole pozyskani sponsorzy: firmy i osoby prywatne. Znaczny wkład wnieśli rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ten solidarny wysiłek członków całej społeczności szkolnej doprowadził budynek do stanu obecnego. Gdy przegląda się protokoły posiedzeń organów szkoły, ogarnia podziw dla zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców. W listopadzie 1999r, uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania SKT nr 56 STO utworzono Społeczne Gimnazjum nr 2, które miało funkcjonować przy I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Po spełnieniu wszystkich formalności na mocy Zaświadczenia nr 37/00 szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, oraz uprawnienia szkoły publicznej. Pierwszego września 2000r pierwsi gimnazjaliści rozpoczęli naukę w nowo powstałej szkole. Powoli krystalizowała się wspólnota szkolna - wrastanie gimnazjalistów w istniejącą społeczność licealistów. Rok 2001/ 2002 był wyjątkowym dla I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum nr 2 STO. 13 kwietnia 2002r, w obecności żony i siostry Poety uroczyście nadano gimnazjum i liceum imię Zbigniewa Herberta, a przedstawiciele Zarządu SKT nr 56 STO - organu prowadzącego szkołę oraz Rady Rodziców wręczyli uczniom ufundowany sztandar. W kwietniu 2001 roku miała miejsce uroczystość nadania naszej szkole imienia Zbigniewa Herberta. Podjęto wówczas decyzję o przystąpieniu do Klubu Herbertowskich Szkół, skupiającego 12 liceów i gimnazjów, noszących imię Poety. Stowarzyszenie ma na celu integrację szkół oraz popularyzację twórczości Z. Herberta. Dwa razy w roku odbywają się spotkania członków Stowarzyszenia. Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w zjazdach w Warszawie, Kołobrzegu, Żorach, Bełchatowie.

Dzisiaj patrzymy na wyremontowany budynek szkoły, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, na nowe boisko, zadbane otoczenie naszej szkoły, na kolejne tabla – na których znajdujemy twarze naszych absolwentów… - to 25 lat naszej wytężonej pracy. Dzisiaj jesteśmy o 25 lat starsi, bogatsi o doświadczenia i wiemy, że nasi uczniowie znajdują w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta swoją wymarzoną szkołę.

FOTO-GALERIE: