Internet bezprzewodowy

HISTORIA

Szkolnictwo było jedną z głównych dziedzin życia społecznego, w której od roku 1945 wpływ oficjalnej władzy w Polsce zaznaczył się bardzo wyraźnie. Szkoła była terenem wpajania młodzieży poglądów i przekonań zgodnych z ówczesnym kursem politycznym. Taka sytuacja musiała kiedyś doprowadzić do zasadniczych korekt w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Idea szkół społecznych narodziła się w kręgach polskiej opozycji w latach siedemdziesiątych jako reakcja na uniformizację szkolnictwa, które (zwłaszcza w zakresie wychowania) rozmijało się z oczekiwaniami rodziców i szerszych środowisk społecznych. Chodziło o przełamanie bezwzględnego monopolu władzy państwowej w dziedzinie szkolnictwa. Powstałe w 1987 roku w Warszawie Społeczne Towarzystwo Oświatowe doprowadziło po wyborach parlamentarnych w czerwcu 1989 roku do powołania w kilka miesięcy później pierwszych szkół społecznych. Inicjatorzy, rodzice i młodzież, wiązali ze szkołami społecznymi wielkie nadzieje. Można powiedzieć, że wyrosły one w atmosferze entuzjazmu i ogromnego zaangażowania tych wszystkich, którzy stanowili społeczność szkolną. W Częstochowie starania o zezwolenie na założenie szkoły podstawowej i liceum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Młodzi pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Częstochowskiej, Stanisław Cichoń i Grzegorz Lejman, Marlena i Andrzej Słaboszowie, Zbigniew Kołakowski oraz Piotr Tromczyński zainteresowali się powstaniem szkół nieco odmiennych od dotychczasowych.

Uchwałą Nr 12/90 z dnia 1 lutego 1990 roku Zarząd Główny STO powołał Koło STO Nr 56 w Częstochowie.
W dniu 16 lutego 1990 roku został wybrany Zarząd Koła Terenowego STO Nr 56, a pierwszym jego prezesem został Grzegorz Lejman. Koło w chwili I Walnego Zebrania liczyło 34 członków; ich liczba z czasem wzrastała.
Od 1992 roku funkcję prezesa nieprzerwanie przez wszystkie kadencje pełni Andrzej Faracik.
01. 09. 1990r. - I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Zbigniewa Herberta rozpoczęło swoją działalność. Twórcami tej szkoły byli: Marlena Słabosz, Zbigniew Kołakowski i Piotr Tromczyński. Organami odpowiadającymi za funkcjonowanie szkoły były najpierw: Zarząd Główny STO jako organ założycielski, Rada Szkoły, Dyrektor, Rada Nauczycieli i Rada Uczniów. W chwili obecnej funkcję Rady Szkoły przejęła Rada Rodziców. W ciągu pierwszych czterech miesięcy swego istnienia szkoła wynajmowała dwie niewielkie salki lekcyjne od Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Krakowskiej 19/21.
Siedzibą Szkoły od 1991do 1995 roku stał się dzierżawiony od Parafii p. w. Św. Antoniego dom katechetyczny przy ul. Wysokiej 9.
Od 01. 09. 1995r. dzięki życzliwości Zarządu Miasta Częstochowy, szkoła otrzymała w dwudziestoletnią dzierżawę budynek przy ul. Rejtana 7. Uzyskanie lokum było początkiem długiej drogi przystosowywania go do potrzeb szkolnych: był to budynek nieremontowany od chwili wybudowania (w 1952r.). Przed placówką stanęło niezwykle trudne zadanie: sfinansowania – bez jakichkolwiek dotacji państwowych - remontu, którego koszty przekraczały ponad półtora miliarda starych złotych. Wsparcia udzielili Szkole pozyskani sponsorzy: firmy i osoby prywatne. Znaczny wkład wnieśli rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ten solidarny wysiłek członków całej społeczności szkolnej doprowadził budynek do stanu obecnego.
W listopadzie 1999r. uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania SKT nr 56 STO utworzono Społeczne Gimnazjum nr 2, które funkcjonowało do 31 sierpnia 2019r. przy I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Po spełnieniu wszystkich formalności na mocy Zaświadczenia nr 37/00 szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, oraz uprawnienia szkoły publicznej. 01. 09. 2000r pierwsi gimnazjaliści rozpoczęli naukę w nowo powstałej szkole.
Rok 2001/ 2002 był wyjątkowym dla I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum nr 2 STO. 13 kwietnia 2002r, w obecności żony i siostry Poety uroczyście nadano gimnazjum i liceum imię Zbigniewa Herberta, a przedstawiciele Zarządu SKT nr 56 STO - organu prowadzącego szkołę oraz Rady Rodziców wręczyli uczniom ufundowany sztandar.
W kwietniu 2001 roku miała miejsce uroczystość nadania naszej szkole imienia Zbigniewa Herberta. Podjęto wówczas decyzję o przystąpieniu do Klubu Herbertowskich Szkół, skupiającego 12 liceów i gimnazjów, noszących imię Poety. Stowarzyszenie ma na celu integrację szkół oraz popularyzację twórczości Z. Herberta. Dwa razy w roku odbywają się spotkania członków Stowarzyszenia. Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w zjazdach w Warszawie, Kołobrzegu, Żorach, Bełchatowie.
W styczniu 2017r. w wyniku reformy edukacji Społeczne Gimnazjum nr 2 zostało przekształcone w Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Z. Herberta i w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 w budynku przy ul. Rejtana 7 funkcjonwały klasy VII i VIII.
Od lutego 2018r. szkoła otrzymałą w odpłatną dzierżawę budynek przy ul. Rejtana 7 na kolejne 10 lat.
Decyzja o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową spowodowała konieczność tworzenia "młodego Herberta". Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI znależli swoje miejsce w wynajętym budynku przy ul. Kościelnej 53/63. W latach 2018 i 2019 rozpoczęto przygotowania do utworzenia młodszych klas szkoły podstawowej.
Przed nami stoi tworzenie nowoczesnej szkoły, która da uczniom wiedzę i umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie, wzmocnienie i radość pobytu w przyjaznej szkole.

Dzisiaj patrzymy na wyremontowany budynek szkoły, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, na nowe boisko, zadbane otoczenie naszej szkoły, na kolejne tabla – na których znajdujemy twarze naszych absolwentów… - to prawie 30 lat naszej wytężonej pracy. Dzisiaj jesteśmy o 30 lat starsi, bogatsi o doświadczenia i wiemy, że nasi uczniowie znajdują w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Z. Herberta swoją wymarzoną szkołę.

FOTO-GALERIE: