Internet bezprzewodowy

REKRUTACJA DO LICEUM

 

 

W BUDOWIE

 

 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta STO to szkoła niepubliczna  z dwudziestoośmioletnim  doświadczeniem.

W roku szkolnym 2018/ 2019 planujemy otwarcie czterech klas pierwszych:
- klasy humanistyczno-filmowej
- klasy politechniczno-ekonomiczno-informatycznej
- klasy biologiczno-chemicznej
- klasy dowolnych rozszerzeń przedmiotowych

- Rekrutacja trwa od 01 marca 2018r w oparciu o  wyniki uzyskane na świadectwie promocyjnym do   klasy III gimnazjum oraz rozmowę  kwalifikacyjną.
- Rekrutacja elektroniczna (do wyczerpania miejsc) trwa od 18 maja 2018r do 31 sierpnia 2018r.
- Pierwszeństwo w procesie rekrutacji mają uczniowie, którzy zostali przyjęci w terminie od 01 marca 2018r do 18 maja 2018r.
- Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata do klasy pierwszej jest uzyskanie w kolejnych klasach gimnazjum co najmniej DOBREJ oceny zachowania.

OFERUJEMY STYPENDIA - szczegółowe informacje w szkole.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
oraz  Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
Rekrutacja  elektroniczna trwa od 18 maja 2018r.

Terminy rekrutacji elektronicznej:

- Rejestracja kandydatów/wybór preferencji      2018-05-18 00:00:00    2018-06-18 00:00:00
- Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów      2018-05-18 08:00:00    2018-06-21  15:00:00
- Przesyłanie danych o osiągnięciach                 2018-06-11 09:00:00    2018-06-21 15:00:00
- Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia    2018-06-22 00:00:00    2018-06-26 00:00:00
- Weryfikacja danych o osiągnięciach    2018-06-22 08:00:00    2018-06-29 15:00:00
- Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia     2018-07-06 00:00:00   
- Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki    2018-07-06 00:00:00    2018-07-12 14:00:00
- Publikacja list przyjętych    2018-07-13 00:00:00   
- Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej    2018-07-13 09:00:00    2018-08-31 15:00:00  
Dokumentacja: podanie, 3 zdjęcia, karta zdrowia, karta szczepień, kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o  szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora  gimnazjum, które kandydat ukończył, teczka papierowa.

Wybierając klasę, uczeń wskazuje przedmioty, z których  oceny przeliczane są na punkty:
- dla kandydatów do klasy humanistyczno-filmowej:  język polski, matematyka (obowiązkowo), historia, max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy politechniczno-ekonomiczno-informatycznej: język polski, matematyka (obowiązkowo), max(fizyka, geografia, informatyka), max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej: język polski, matematyka (obowiązkowo), max(biologia, chemia), max(j. obce),
- dla kandydatów do klasy dowolnych rozszerzeń przedmiotowych: język polski, matematyka (obowiązkowo), max(wiedza o społ. biologia, geografia), max(j. obce).

Kryteria rekrutacji:
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać kandydat do naszej szkoły wynosi  200 : za wynik egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt oraz za oceny języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów przeliczone na punkty i za osiągnięcia – 100pkt.
Punktacja za poszczególne oceny:

  • celujący - 18 pkt.
  • bardzo dobry - 17 pkt.
  • dobry - 14 pkt.
  • dostateczny - 8 pkt.
  • dopuszczający - 2 pkt.

Punktacja za osiągnięcia
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
•    język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
•    historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
•    matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
•    przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
•    język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, danej jego części lub  zakresu, przelicza się na punkty oceny z przedmiotów objętych egzaminem, jego częścią lub zakresem - z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
b)  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, dobrym - przyznaje się 13 punkty, dostatecznym - przyznaje się 8 punkty, dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.

Szczególne osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich 10 punktów
laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów
finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 5 punktów
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

Szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

na szczeblu powiatowym 1 punkt
na szczeblu wojewódzkim 2 punkty
na szczeblu ogólnopolskim 3 punkty
na szczeblu międzynarodowym 4 punkty

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 3 punkty.
Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które kandydat składa wraz z kartą informacyjną niezwłocznie w szkole wskazanej przez system, najpóźniej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych liceum nastąpi w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty tj. 13 lipca 2018 r.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

FOTO-GALERIE: